Live
23[ePG]Chevy2[ePG]Chevy21Puff Mayne3Puff Mayne20Puff Mayne3Puff Mayne2Rizner5Rizner019Hadoken4Hadoken15Rizner5Rizner2Vicksin11Vicksin016BELMIRO | Sputo6BELMIRO | SputoZach13Zach11Souf | Blu28Souf | Blu21Vicksin11Vicksin212Rizner5Rizner2Qtip10Qtip113echo17echo11Zach13Zach214BELMIRO | Sputo6BELMIRO | Sputo2[ePG]robo9[ePG]robo06Zach13Zach2Ferfae12Ferfae125Loser of 24 (if necessary)Loser of 24 (if necessary)24Bladewise1BladewiseWinner of Losers BracketWinner of Losers Bracket22Bladewise1Bladewise3[ePG]Chevy2[ePG]Chevy118[ePG]Chevy2[ePG]Chevy2Puff Mayne3Puff Mayne017Bladewise1Bladewise2Hadoken4Hadoken010Puff Mayne3Puff Mayne2BELMIRO | Sputo6BELMIRO | Sputo19[ePG]Chevy2[ePG]Chevy2echo17echo108Hadoken4Hadoken2Rizner5Rizner17Bladewise1Bladewise2Souf | Blu28Souf | Blu205BELMIRO | Sputo6BELMIRO | Sputo2Vicksin11Vicksin04echo17echo12Qtip10Qtip03Rizner5Rizner2Ferfae12Ferfae02Hadoken4Hadoken2Zach13Zach01Souf | Blu28Souf | Blu22[ePG]robo9[ePG]robo1Round 1Round 2Round 3SemifinalsFinalsLosers Round 1Losers Round 2Losers Round 3Losers Round 4Losers Round 5Losers Round 6
[ePG]Chevy
Puff Mayne
Puff Mayne
Rizner
Hadoken
Rizner
Vicksin
BELMIRO | Sputo
Zach
Souf | Blu2
Vicksin
Rizner
Qtip
echo1
Zach
BELMIRO | Sputo
[ePG]robo
Zach
Ferfae
Loser of 24 (if necessary)
Bladewise
Winner of Losers Bracket
Bladewise
[ePG]Chevy
[ePG]Chevy
Puff Mayne
Bladewise
Hadoken
Puff Mayne
BELMIRO | Sputo
[ePG]Chevy
echo1
Hadoken
Rizner
Bladewise
Souf | Blu2
BELMIRO | Sputo
Vicksin
echo1
Qtip
Rizner
Ferfae
Hadoken
Zach
Souf | Blu2
[ePG]robo